NIA จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม

NIA จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม

          NIA จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed) ภายใต้กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YSF) ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นทั่วประเทศ ผ่านการประชุมรูปแบบ social distancing

          วันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผ่านการประชุมในรูปแบบ Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสนับสนุนเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ และนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก

          โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงถึงภารกิจของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ในการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ และบทบาทของศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ภายหลังจากการจัดกิจกรรม Road Show ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการกว่า 250 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ ทางกองทุนฯ จึงได้มีการชี้แนะขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาโครงการ แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในรอบแรก จำนวน 250 โครงการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          - ระยะที่ 1 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

          - ระยะที่ 2 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

          - ระยะที่ 3 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

          โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ ““การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)”  นั้น สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน และข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก

          หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th  หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

Date

09 เมษายน 2563

Tags

ยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th