Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพจังหวัดยะลา

Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพจังหวัดยะลา

 

 

นักศึกษา คือ พลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

          เมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “ Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) จังหวัดยะลา” ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีหน่วยงานพันธมิตรอย่างธนาคารออมสิน ร่วมออกบูธ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนธุรกิจ Startup ซึ่งภายในงานนี้ฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธาน และกล่าวถึงเจตนารมณ์ของโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มุ่งสร้างคน ให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21, สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญา และสร้างนวัตกรรม ที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ภายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ตลอดเวลา

          หากน้องๆ กล้าที่จะฝัน กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ และกล้าที่จะล้ม กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองทุนฯ กับเรา โดยสามารถสมัครเข้าโปรแกรมสนับสนุนทุนได้ที่ : https://mis.nia.or.th/

Date

03 เมษายน 2563

Tags

ภาคใต้

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th