กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ลุยต่อภาคอีสาน ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ลุยต่อภาคอีสาน ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

           Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคอีสาน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธานาคารออมสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคอีสานกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 

 
โดยกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคอีสาน ในครั้งนี้ ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
   - การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบความสำเร็จ โดยคุณอภิสรา วิเชียร CEO & Cofounder บริษัท เอฟ เอ็ม แอล จำกัด และคุณคณาธิป กาฬภักดี CEO & Founder บริษัท เคสแควร์ เทคโนโลยี จำกัด
 
และเตรียมพบกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้อง Blue Sky Auditorium อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

โอกาสมาถึงคุณแล้ว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.do/ysfroadshow แล้วพบกัน

#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF

 

 

 

 

           

Date

22 มกราคม 2563

Tags

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th