TED Fund จับมือ NIA จัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

TED Fund จับมือ NIA จัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

           TED Fund จับมือ NIA จัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

           ด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์อัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund  จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุน Startup ในระดับภูมิภาค ได้แก่พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของ Startup รวมถึงสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้ Startup เข้าสู่ตลาด ตลอดจนสร้างให้เกิด Startup ใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการสร้างธุรกิจจริง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างกิจการ

         ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของกองทุนฯ ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความรับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนของกองทุนฯ ภายในงานจะมีกิจกรรม อาทิ
      - การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน
      - กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup จากผู้บริหารธุรกิจ Startup ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้

        Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนช. กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ธนาคารออมสิน ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF

 

 

   

 

 

 

 

Date

19 มกราคม 2563

Tags

ยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th