ยุวชนอาสา ยกทัพเสนอโครงการขอรับทุน 1 แสนบาท       มุ่งต่อยอดไอเดียธุรกิจ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุวชนอาสา ยกทัพเสนอโครงการขอรับทุน 1 แสนบาท มุ่งต่อยอดไอเดียธุรกิจ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Pitching ในรูปแบบ Social Distancing คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนิสิตและนักศึกษาอยู่ภายใต้โครงการยุวชนอาสา เพื่อเข้าร่วมการสนับสนุนทุนในโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” มูลค่าทุนสูงสุด 100,000 บาท

          นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า TED Fund ในฐานะหน่วยงานสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีกิจกรรม Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากโครงการยุวชนอาสา ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนทุนในโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ให้ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆ นิสิต นักศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ จำนวนกว่า 16 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่มีการต่อยอดไอเดียมากจากการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา และจากการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับต่อยอดโครงการออกไปสู่เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ตามนโยบายการจัดตั้งกองทุนฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

          ด้าน นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานาเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ผอ.สอว) กล่วว่า โครงการยุวชนสร้างชาติ ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในโครงการจะประกอบไปด้วยจิ๊กซอว์ใหญ่ 3 โครงการ นั่นคือ 1.โครงการยุวชนอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาปี 3-4 ที่ลงพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) และร่วมทำงานกับชาวบ้าน 2.โครงการบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตที่จบปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน 12 เดือน โดยเมื่อกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากทั้ง 2 โครงการดำเนินงานในชุมชนหรือท้องถิ่นบ้านเกิดแล้ว และมีความต้องการที่จะต่อยอดไอเดียโครงการไปสู่การสร้างธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีละนวัตกรรม หรืออยากเป็น Startup หน้าใหม่ แต่ไม่มีแหล่งเงินทุนที่จะต่อยอดไอเดียเหล่านั้น ในส่วนนี้ ก็มีโครงการที่ถูกออกแบบให้รองรับน้องๆ อยู่แล้ว นั่นคือ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) โดยกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก และ/หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ภายใน 5 ปี จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 โครงการ มีการเชื่อมโยงการทำงานและมีการส่งต่อการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          “สำหรับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในครั้งนี้ เป็นกลุ่มยุวชนอาสา ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการยุวชนสร้างชาติ ให้ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนบ้านเกิด จนมีไอเดียที่อยากจะต่อยอดโครงการออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามา จะได้เข้ารับการพิจารณาทุกราย โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เจ้าหน้าที่กองทุนยุวสตาร์ทอัพจะได้เข้าไปบ่มเพาะให้ความรู้สำหรับการวางแผนธุรกิจ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สามารถพัฒนาเป็น Startup ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต” นายนิคมฯ กล่าว

Date

17 มิถุนายน 2563

Tags

ยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th