กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต ที่มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างและเตรียม “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการ “พื้นที่ทางความคิด” และ “โอกาส” ในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง แผนงานยุวชนสร้างชาติจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคสมัยใหม่                                                                                                                                                                                                        '

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้ง “กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ เดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME หรือ Startup สามารถเติบโตและต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งจากนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้จัดตั้ง กองทุนยุววิสาหกิจเริ่ม หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้นมานั้น TED Fund มีความพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนทุนแก่เหล่านิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ และพร้อมที่จะผลักดันในการสร้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

 

เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฐานนวัตกรรมอย่างแท้จริง ธนาคารออมสิน จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนแก่น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่จะก้าวเข้ามาเป็น Startup หน้าใหม่ของประเทศไทย

YOUTH STARTUP FUND 2021

 

YOUTH STARTUP FUND 2021

     โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาถึงแล้วกับโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564  (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564  (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท
     คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator)
ผู้สนในสมัครโปรแกรม IDEA ได้ที่ https://forms.gle/QmRgRpLhF5zbFD2B7

2. โปรแกรม Prove of Concept (POC) ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท
     คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
สนในสมัครโปรแกรม POC ได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

 

♦️ติดต่อ TED Fund
อีเมล : tedinfo@mhesi.go.th
เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th
โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ให้ทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท ภายใต้โปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)”

            ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทค

 

โปรแกรมการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา

 

 • IDEATION INCENTIVE PROGRAM
 • 100,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน
  • เงินทุนสนับสนุน 100% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • INNOVATION LABS PROGRAM
 • 500,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการทดสอบจากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM
 • 750,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ (Prove of Concept Idea, POC)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM
 • 1,500,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบ ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อดำเนินการพัฒนา POC ผ่าน Incubator ที่ได้รับการรับรอง (Certified Incubator)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการรับรองจาก NIA
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
 • สมัคร

YOUTH STARTUP FUND 2021

ยุวสตาร์ทอัพ

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th