กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต ที่มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างและเตรียม “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการ “พื้นที่ทางความคิด” และ “โอกาส” ในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง แผนงานยุวชนสร้างชาติจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคสมัยใหม่                                                                                                                                                                                                        '

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้ง “กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ เดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME หรือ Startup สามารถเติบโตและต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งจากนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้จัดตั้ง กองทุนยุววิสาหกิจเริ่ม หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้นมานั้น TED Fund มีความพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนทุนแก่เหล่านิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ และพร้อมที่จะผลักดันในการสร้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

 

เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฐานนวัตกรรมอย่างแท้จริง ธนาคารออมสิน จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนแก่น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่จะก้าวเข้ามาเป็น Startup หน้าใหม่ของประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนของ NIA และ TED Fund

   

    TED Fund ร่วมกับ สนช. และออมสิน ประกาศมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องแก่ Startup ที่อยู่ระหว่างการรับทุนดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของสนช. และ TED Fund เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

     วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น โดยกำหนดระยะเวลาเงินกู้ตามสัญญาที่ TED Fund หรือ สนช. ให้ทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

‍คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของสนช. (เศรษฐกิจและสังคม) และ TED Fund

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิ้งก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

https://tinyurl.com/yb5xczc6 

(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No. 1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.50 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์ TED Fund/Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทร 085 344 9163

อีเมล์ warut.k@mhesi.go.th

www.tedfund.mhesi.go.th

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ให้ทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท ภายใต้โปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)”

            ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทค

 

โปรแกรมการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา

 

 • INNOVATION LABS PROGRAM
 • 500,000 BHT
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการทดสอบจาก
  • ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย
  • ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เ 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM
 • 750,000 BHT
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่
  • ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ
  • (Prove of Concept Idea, POC)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เ 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM
 • 1,500,000 BHT
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบ
  • ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อดำเนินการพัฒนา POC
  • ผ่าน Incubator ที่ได้รับการรับรอง (Certified Incubator)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการรับรองจาก NIA
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เ 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
 • สมัคร

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th