• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.เดินหน้า TED FUND นำร่องพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 55 ราย สร้างนวัตกรรม

         

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED FUND  ปี 2563 ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการนำร่อง 55 รายๆ ละไม่เกิน 2 ล้าน

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund  ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาเป็นประธานการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า  อว.จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ  และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ  และขยายตลาด  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่กำหนดนโยบายสำคัญ คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานของ TED Fund ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ในการมอบทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกนั้น จากการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 จนมาถึง รุ่นที่ 3  ในปัจจุบัน เราได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 1,461 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกไปแล้ว จำนวน 507 โครงการ จนถึงปัจจุบันปี 2562 กองทุนฯ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 157 โครงการ มูลค่ารวม 250 ล้านบาท

 

            นายนิคม กล่าวต่อว่า TED Fund ได้จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนให้กับ แก่ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ฯลฯ โดยกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไว้ ไม่เกิน 90% หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่เราเรียกรูปแบบการสนับสุนแบบ 10/90 คือ 90% มาจากการสนับสนุนของทาง TED FUND และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ  ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

            ผู้จัดการ TED Fund กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2563 จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการคัดเลือก จากการสรรหาโดยผู้แทนกองทุน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนกำหนด อีกทั้งกองทุนยังคงมุ่งเน้นที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนทุนแก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม รวมจำนวนผู้ประกอบการทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 55 ราย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีกำหนดการเดินทางจัดกิจกรรม  ค้นหาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ภาคเหนือเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค.2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป จำกัดที่นั่งเพียง 50 รายเท่านั้น สมัครได้ที่ http://www.tedfund.mhesi.go.th   

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป