• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.เดินหน้า TED FUND นำร่องพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 55 ราย สร้างนวัตกรรม

         

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED FUND  ปี 2563 ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการนำร่อง 55 รายๆ ละไม่เกิน 2 ล้าน

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund  ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาเป็นประธานการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า  อว.จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ  และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ  และขยายตลาด  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่กำหนดนโยบายสำคัญ คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานของ TED Fund ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ในการมอบทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกนั้น จากการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 จนมาถึง รุ่นที่ 3  ในปัจจุบัน เราได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 1,461 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกไปแล้ว จำนวน 507 โครงการ จนถึงปัจจุบันปี 2562 กองทุนฯ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 157 โครงการ มูลค่ารวม 250 ล้านบาท

 

            นายนิคม กล่าวต่อว่า TED Fund ได้จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนให้กับ แก่ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ฯลฯ โดยกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไว้ ไม่เกิน 90% หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่เราเรียกรูปแบบการสนับสุนแบบ 10/90 คือ 90% มาจากการสนับสนุนของทาง TED FUND และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ  ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

            ผู้จัดการ TED Fund กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2563 จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการคัดเลือก จากการสรรหาโดยผู้แทนกองทุน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนกำหนด อีกทั้งกองทุนยังคงมุ่งเน้นที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนทุนแก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือสาขาธุรกิจนวัตกรรม รวมจำนวนผู้ประกอบการทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 55 ราย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีกำหนดการเดินทางจัดกิจกรรม  ค้นหาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ภาคเหนือเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค.2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป จำกัดที่นั่งเพียง 50 รายเท่านั้น สมัครได้ที่ http://www.tedfund.mhesi.go.th   

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป