• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บุคลากร TED Fund ร่วมอบรม “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ สป.อว.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง”

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซพนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการอบรมโครงการ “สร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ สป.อว.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” จัดขึ้นโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทจริต (ศปท.) สป.อว. ได้รับเกียรติจาก นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม

          การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ สป.อว. ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล

          ภายในการอบรม ประกอบไปด้วยการบรรยาย หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” มีวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ให้ความรู้ และการบรรยาย หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้ความรู้โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตร ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

   

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป