• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดอบรม “การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ"

TED Fund จัดอบรม“การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ" มุ่งให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) หรือ TED Fund จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ (รายงวด)” (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่งให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมกว่า 50 โครงการ

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑-๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ดร. วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ
ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ (รายงวด)”
(นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับเกียรติจากคุณจิรพร พิมพ์ภูราช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คุณณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี และวางแผนการเงิน และคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และเอกสารทางการเงิน"  มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการ Public Batch 1, 2, 3 /โครงการ Research Gap Fund - TED Fund /โครงการฯ รุ่นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ และโครงการฯ รุ่นเครือข่ายปริญญาโท-เอก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 โครงการ

          ดร. วรงค์ สุกโชติรัตน์ฯ กล่าวว่า ในการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก TED Fund ผู้ประกอบการจะมีกระบวนการเบิกคืนค่าใช้จ่ายรายงวดตามที่ได้ตกลงไว้กับกองทุนฯ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะตามรายการที่กำหนดไว้เท่านั้น กองทุนฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ (รายงวด)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินรายงวดได้ถูกต้องและสมบูรณ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเบิกจ่ายเงินรายงวดได้อย่างรวดเร็ว และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย

   

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป