• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019”

TED Fund จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019”

มอบทุนผู้ประกอบการนวัตกรรม 116 โครงการ มูลค่ากว่า 182 ล้านบาท

 

 

   กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 116 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 182 ล้านบาท โดยมีผู้สนใจด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

    รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงถึงผลการดำเนินงานว่า “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง นำมาสู่การจัดงาน TED Fund Grant Day 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยงาน นี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ Startup นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุน TED Fund ได้โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อการเติบโตในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสต้อนรับนักลงทุนทุกภาคส่วน เข้ามาศึกษาความก้าวหน้าโครงการของผู้ประกอบการที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

    โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 116 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,795,743 ล้านบาท แบ่งเป็นจากโครงการ Public Batch 2 และ 3 (ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund (ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.), โครงการกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท - เอก (ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง) และโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำร่อง หรือ Flagships (ดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ)”

    ไฮไลท์ของ งาน “TED Fund Grant Day 2019” คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จากการสนับสนุนของ TED Fund และการจัดพื้นที่โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ภายในงานนอกจากมีพิธีมอบทุนแล้ว จึงประกอบด้วยบูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายสาขา จำนวน 25 บูธ และเสวนาในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วย TED Fund” โดยมีผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนในปี 2561 มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

    ความน่าสนใจของโครงการที่ได้รับทุนในปีนี้ มีความหลากหลายในประเภทธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม s-Curve หลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิตอล, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ โครงการจากผู้ประกอบการประเภทประชาชนทั่วไปที่น่าสนใจ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับทุนในงาน TED Fund Grant Day 2019 มีจำนวนกว่า 60 โครงการ โดยมีโครงการเด่นๆ อาทิ

 

  • Trans Tec (ทรานส์เทค) แพลตฟอร์มจัดหารถขนส่งสินค้าเหมาลำแบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการส่งสินค้าในปริมาณมาก ค้นหารถรับจ้างขนส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามและรายงานผล Tracking สถานะการส่งสินค้า แบบ Real Time
  • Go Go Board Learning Kit (โกโกบอร์ด เลิร์นนิ่งคิต) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยออกแบบอุปกรณ์ให้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารกิจกรรมและติดตามผลผู้เรียน ตลอดจนการผลิตเนื้อหาด้าน STEM ศึกษาที่ตอบความต้องการของหลักสูตร ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • บีลีฟบ๊อกซ์ (Beleafbox) ผลิตภัณฑ์ปลูกผักขนาดเล็กภายในบ้าน โดยจำลองระบบโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนา Application สำหรับดูข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา
  • นวัตกรรมฝึกขับเรือขนส่งสินค้า โดยใช้ Manned Model Ship ร่วมกับ Simulator เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้บริการทักษะการขับเรือขนส่งสินค้าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะขั้นสูงของการนำเรือจนได้รับประกาศนียบัตรประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมนำเรือที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียในอนาคต
  • เครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยคุณภาพ หรือ O-Waste (Organic Waste Auto Decomposing Machine) นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถบด ตัดกระดูกและเปลือกผลไม้ รวมทั้งพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเศษอาหารแบบไทย จนได้ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพที่มีค่า N/P/K ครบถ้วน

    สำหรับการดำเนินงานของ TED Fund ขณะนี้ อยู่ระหว่างในช่วงการพิจารณาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Batch 4 และการเตรียมดำเนินกิจกรรม Demo Day ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สู่กระบวนการสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการ ตลอดจนเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล อีกทั้งจะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดตั้ง “โครงการเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI (TED Fund Loan for IPO)” เพื่อช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ได้เตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ในอนาคต

    นอกจากนี้ TED Fund ยังได้วางแผนการดำเนินงานสนับสนุนทุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-333-3700 ต่อ 4072-4074 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/tedfund.most.th

 

 

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป