• 02 333 3700 ต่อ 4074
  • tedinfo@most.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครม.เดินหน้า 4 กองทุนหมุนเวียน ดันโครงสร้างพื้นฐานสตาร์ตอัพ

ที่มา:
ภาพและเนื้อหา: จากเว็บไซต์ข่าวสด "ครม.เดินหน้า 4 กองทุนหมุนเวียน ดันโครงสร้างพื้นฐานสตาร์ตอัพ" วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1470739223 (22 ตุลาคม 2560)
 
     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น 4 กองทุน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีความสำคัญต่อการบริหารเศรษฐกิจในระยะต่อไป

 ทั้ง 4 กองทุนหมุนเวียนที่ครม.เห็นชอบประกอบไปด้วย
1.  กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่มีการกำหนดผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าปีละ 2-3 % เพื่อให้กองทุนขนาดใหญ่ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนและมีความมั่นใจผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละปีอย่างแน่นอน ซึ่งกองทุนหมุนเวียนนี้ในเบื้องต้นจะได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี 

 2.  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สตาร์ทอัพ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกองทุนนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรมในเชิงพาณิชย์ โดยกองทุนหมุนเวียนนี้จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน (Matching Grant) เพื่อพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ จากนั้นจึงนำเงินที่ได้ส่งคืนเมื่อโครงการประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แล้ว เงื่อนไขของการสนับสนุนกองทุนคือการให้เงินทุนแก่ผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย

 3.  กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ของสำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่แรงงานส่วนใหญ่มีรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ทำให้มีความเสี่ยงที่คนจำนวนมากจะเข้าสู่ภาวะยากจนในวัยชรา หากไม่มีการออมเพิ่มเติมในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้สถานประกอบการทุกแห่งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบ (Mandatory Provident Fund) เพื่อเป็นการออมเพิ่มเติมให้กับแรงงานสำหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนังงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมจำนวนทั้งสิ้น 11.37 ล้านคน 
 
“คาดว่าข้อกฎหมายสำหรับการกำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับที่ครอบคลุมสถานประกอบการทั้งหมดในประเทศจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ภายในเดือนนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอเข้ามาเป็นแพคเกจมาตรการสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะเข้า ครม.ภายในเดือนนี้”  นายกอบศักดิ์กล่าว

 4.  กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน โดย ครม.เห็นชอบให้มีการดำเนินการโอนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 2535 จากเดิมที่จัดตั้งในกระทรวงการคลัง มาจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนเพื่อโรงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารกองทุนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาให้มีการดำเนินงานให้ครอบคลุมอาหารมื้ออื่นๆนอกเหนือจากอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยประถามศึกษา นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีการเติบโตทั้งร่างการและจิตใจ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4074

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป