• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

        กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ระหว่างผู้ประกอบการในโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติทุนจากกองทุน และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาด (Market research) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 

          โดยบริษัทด้านการวิจัยตลาดได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการ TMTE Fund ที่จะร่วมดำเนินการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด (Market Validation) และได้นำเสนอการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการฯ ต่อกองทุนและหน่วยงานร่วมทุน จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

   ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) มีบริษัทด้านการวิจัยตลาดที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
  2. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  4. บริษัท รอดไวเลิศ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป