• 02 333 3700 ต่อ 4074
  • tedinfo@most.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TED Fund ร่วมแสดงนิทรรศการงาน Thai Tech Expo 2017

   เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   TED Fund หรือ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation – Based Enterprise Development Fund) ร่วมแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ข้อมูลในงาน Thai Tech Expo 2017 โดย TED Fund ได้มีโอกาสต้อนรับ และพบปะพูดคุยกับทั้งนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ SME และ Startup จากหลากหลายประเภทธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เช่น Automation, Application Developer, Bio Technology, Innovation Developer, เกษตร, โทรคมนาคม พลังงาน และอาหาร ซึ่งหลาย ๆ ท่าน ได้แสดงความสนใจขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund อีกด้วย
   สําหรับงาน Thai Tech Expo 2017 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 20-24 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น 

 

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
   กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดําเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นตัวเร่งสําคัญในการเพิ่มปริมาณการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4074

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป