• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • tedinfo@mhesi.go.th
 • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Batch 3

 


 

TED Fund Batch 3 เปิดรับสมัคร ผ่าน 2 ช่องทาง

 1. Scout กิจกรรมการคัดสรรโดยกองทุน (เปิดรับสมัครพร้อมกันหมด ไม่เกิน 25 ทีมต่อวัน)

กิจกรรมการคัดสรรโดยกองทุน โดยกองทุนส่งผู้แทนรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา บุคคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย Startup หรือ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุน (ภูมิภาค 4 ครั้ง กรุงเทพฯ 3 ครั้ง)

- 11 กันยายน 2561 (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน)                    อุบลราชธานี ณ Joint Space          

- 18 / 19 / 26 กันยายน 2561 (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน)      กทม. ณ TED Fund กระทรวงวิทย์ฯ 

- 3 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน)                         เชียงใหม่ ณ The Brick X               

- 8 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน)                         หาดใหญ่ ณ มหาลัยสงขลานครินทร์ฯ 

- 10 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน)                       ขอนแก่น ณ อุทยานวิทย์ฯ ขอนแก่น   

* เปิดรับสมัครผ่านทาง (ปิดรับสมัครเนื่องจากได้ผู้สมัครครบตามจำนวน) วันละไม่เกิน 25 โครงการ

กรณีผู้สมัครยื่นข้อเสนอหลายโครงการขอสงวนสิทธิ์เพียง 1 โครงการก่อน

** ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของตุลาคม 2561

 

 1. Online - Inception Proposal เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561

กิจกรรมการเปิดรับสมัครทั่วไป กองทุนดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ Online Application ผ่านทางเวปไซต์ www.tedfund.most.go.th และดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุน โดยผู้สมัครทำการดาวน์โหลดใบสมัครเบื้องต้น (Inception Proposal) และส่งเอกสารใบสมัครเบื้องต้นมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดรับสมัคร 3 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561 (ปิดรับเวลา 23.59 น.)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2561

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม Download (ไฟล์รายละเอียดโครงการ)

 

Download (Template PowerPoint Scouting)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากการ Scouting และ Online - Inception Proposal จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสนับสนุนทุนในลำดับถัดไป

 * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจาก 2 แนวทาง จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

Scouting

Online - Inception Proposal

ขั้นตอนที่ 1  เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับ TED Fund

*ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม  1-2 คน

หากไม่เข้าร่วมกองทุนขอแจ้งสละสิทธิ์รับทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเข้าอบรมร่วมกับกองทุนตลอดทั้ง 3 วัน

หากขาดการอบรมกองทุนมีสิทธิ์พิจารณาการให้ทุนตามความเหมาะสม 

** ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำแผนธุรกิจโดยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกองทุนฯ ภายหลังการฝึกอบรมประมาณ 1-2 สัปดาห์

อบรมรุ่น 1

 

6-8

พ.ย. 61

อบรมรุ่น 2

 

19-21

พ.ย.61

ขั้นตอนที่ 2 Pitching ณ TED Fund กระทรวงวิทย์ฯ กรุงเทพฯ

       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ต้องนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ประกอบการ (นำสนอแผนธุรกิจ 5 นาที ถาม/ตอบ 10 นาที)

พ.ย 61

ธ.ค. 61

ขั้นตอนที่ 3 TED Fund นำเสนอรายชื่อผู้ผ่าน Pitching ต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรทุนอนุมัติ

* กองทุนจะประกาศผลผู้ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุน ประจำเดือน

ผ่านทางเวปไซต์ www.tedfund.most.go.th

 พ.ย. 61

 ธ.ค. 61

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนฯ ลงนามในสัญญากับ TED Fund

พร้อมรับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ธ.ค. 61

เป็นต้นไป

ม.ค. 62

เป็นต้นไป

 

 

 

รูปแบบการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

            TED Fund สนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบการสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

            ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย

            โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรม BIO E และอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ได้แก่

 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

และกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

 

            คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

(1) นักศึกษา

(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี

(3) บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

(4) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีการพัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมือ ในการบ่มเพาะธุรกิจ การทำกิจกรรมฝึกอบรม หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

            ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ก่อนวันที่ทำสัญญากับกองทุน)

 

            ลักษณะสำคัญของโครงการที่สามารถขอรับทุนจาก TED Fund

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน) และ
 • มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
 • มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และ
 • มีความพร้อมในการสนับสนุนพัฒนาลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ
 • ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หากเกิดปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว (หากมี)

 

            หลักเกณฑ์การคัดกรองและคัดเลือกโครงการ

 • ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โอกาสในการขยายตัว และความสามารถในการต่อยอดเชิงธุรกิจ
 • อยู่ในระดับการพัฒนาของธุรกิจใดก็ได้ เช่น ระดับแนวคิด (idea stage) หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) แต่ต้องสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ (First Dollar) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน
 • ไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอื่น
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนควรมีทีมที่มีความพร้อม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามในวันเซ็นสัญญา (หากได้รับอนุมัติสนับสนุนทุน) และต้องเป็นผู้นำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ หรือร่วมนำเสนอด้วย

 

            รายการค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

 1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
 2. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
 3. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
 4. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 6. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
 7. ค่าพัฒนาศักยภาพ

หมายเหตุ วงเงินค่าใช้จ่ายที่กองทุนสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

 

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tedfund.batch3@gmail.com

โทรศัพท์ 02- 333 3700 ต่อ 4072, 4073

www.tedfund.most.go.th, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072

 

หมายเหตุ TED Fund สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไขระยะเวลา วันที่กำหนด หรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download (ไฟล์รายละเอียดโครงการ)

 

Download (Template PowerPoint Scouting)

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป