• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund เดินสาย Scout 4 ภาค เฟ้นหาผู้ประกอบการเข้ารับทุน

 

        TED Fund และอุทยานวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมคัดสรรผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund Scouting Day) ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจขอรับทุนจาก TED Fund ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้านำเสนอโครงการและแผนธุรกิจเบื้องต้น ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ Fast Track เข้าโครงการ TED Fund Batch 2 คือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ TED Training Program จัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ (Pitching) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้การสนับสนุนทุนในลำดับถัดไป

        สำหรับกิจกรรม TED Fund Scouting Day ระดับภูมิภาค มีกำหนดจัดอีก 2 ครั้ง ณ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีในกรุงเทพฯ อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 19 และ 26 เมษายน 2561 ด้วยเช่นกัน โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tedfund.most.go.th


เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป