• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดกิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการ TED Fundraising Program

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 บริษัท และมีนักลงทุนในแวดวงธุรกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ได้เคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เท่านั้น โดย TED Fund ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการะดมทุนจากใบสมัครมากกว่า 40 บริษัท และมีผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา จำนวน 20 บริษัท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าสู่กิจกรรมอบรมเข้มข้นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน จำนวน 3 วัน เมื่อระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching ในรอบแรก ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้รับสิทธิเข้ารับการปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และสุดท้ายผู้ประกอบการ ทั้ง 5 บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรม TED’s Investor Network Pitching Day กับนักลงทุนตัวจริง ในเดือนธันวาคม 2564


          โครงการ TED Fundraising Program ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนักลงทุน แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund และเราจะยังคงมุ่นมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป