• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • tedinfo@mhesi.go.th
 • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Batch 2

 

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TED Fund Batch 2

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาโครงการของผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่า โดยกองทุนสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายของโครงการ

 

 

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 58 โครงการ ดังนี้

 

 

หมายเหตุ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอแจ้งกำหนดการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การเข้าอบรมได้โครงการละ 1 คนเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน
 3. การส่งแบบตอบรับ ให้ส่งกลับมายังกองทุนภายในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 (หากไม่ส่งกลับถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมขอรับทุนฯ)
 4. ส่งแบบตอบรับทาง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางแก่ผู้เข้าอบรม หากท่านมีความประสงค์ต้องการเข้าพักสามารถแจ้งความประสงค์ในใบตอบรับ และกองทุนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานจองที่พักในโรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยรับสิทธิ์อัตราราชการ (รายละเอียดตามใบตอบรับ)

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Public Batch 2 ครั้งที่ 2

ส่งใบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

ผู้ประสานงาน นางสาวษรฉัตร อินทยุง โทรศัพท์ 0233 3700 ต่อ 4072

 

Download Download แบบตอบรับ การอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ TED Program ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

 

TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือ บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

 

ลักษณะสำคัญของโครงการที่สามารถขอรับทุนจาก TED Fund

 1. มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมืออื่น เช่น การทำกิจกรรมฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน) และ
 2. มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
 3. มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และ
 4. มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า10% ของมูลค่าโครงการ

 

หลักเกณฑ์การคัดกรองและคัดเลือกโครงการ TED Fund Batch 2

 1. ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โอกาสในการขยายตัว และความสามารถในการต่อยอดเชิงธุรกิจ
 2. อยู่ในระดับการพัฒนาของธุรกิจใดก็ได้ เช่น ระดับแนวคิด (idea stage) หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) แต่ต้องสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ (First Dollar) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12-18 เดือน
 3. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอื่นในระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ
 4. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
 5. ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนควรมีทีมที่มีความพร้อม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง

 

รูปแบบการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

TED Fund สนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบการสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

รายการค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ และค่าแผนธุรกิจ
 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
 3. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
 4. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
 5. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 7. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
 8. ค่าพัฒนาศักยภาพ

 

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072

 

หมายเหตุ TED Fund สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไขระยะเวลา วันที่กำหนด หรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป