• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund เปิดโครงการ TED Fundraising Program เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การระดมทุน

            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund หน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมและศักยภาพในการขยายธุรกิจ และสร้างโอกาสที่สำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนักลงทุน

          ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า TED Fund หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ และการตลาด เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนฯ ดำเนินงานเสร็จสิ้นลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้วจำนวนหนึ่ง และทางกองทุนฯ พบว่า โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนนั้น มีศักยภาพในการต่อยอดและขยายธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ก็ยังขาดศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนักลงทุน จากปัญหาดังกล่าวและเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถเดินหน้าธุรกิจไปต่อได้ด้วยความเข้มแข็งและเติบโตไปอีกขั้นในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองทุนฯ จึงได้จัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” ขึ้น โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 20 บริษัท

          โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการะดมทุนจากใบสมัครมากกว่า 40 บริษัท และมีผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา จำนวน 20 บริษัท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าสู่กิจกรรมอบรมเข้มข้นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน ทั้งสิ้น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา จะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ในรอบแรก (ผ่านระบบออนไลน์) ในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน  5 บริษัท ซึ่งจะได้รับสิทธิเข้ารับการปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และสุดท้ายผู้ประกอบการ ทั้ง 5 บริษัท จะได้เข้าร่วมกิจกรรม TED’s Investor Network Pitching Day กับนักลงทุนตัวจริง ในรอบสุดท้าย ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป