• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ผนึกกำลังอุทยานวิทย์ฯ คัด 40 ทีมร่วมเวิร์คช็อป ก่อน Pitch ชิงทุน

     TED Fund จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ” สำหรับผู้ขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund จำนวน 40 ทีมในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 รายนำร่อง

     โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 รายนำร่อง คือโครงการที่ TED Fund ร่วมดำเนินการกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ 13+2 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้สรรหาและคัดกรองนักศึกษาและ/หรือผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนานวัตกรรม หรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และนำเสนอโครงการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund

     การจัดเวิร์คช็อปในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้ง 40 ทีม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าใจในตลาดและความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เห็นผลเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ โดย TED Fund ได้เชิญเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจากอุทยานวิทยาศาสตร์ 15 มหาวิทยาลัยร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

     ในลำดับต่อไป ผู้ขอรับทุนทั้ง 40 ทีม จะเข้านำเสนอโครงการ (Pitching) ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนให้แก่โครงการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนของ TED Fund และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
    กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป