• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม 66 ทีมจาก TED Fund Batch 1 ก่อนขับเคี่ยวกันในรอบ Pitching Day

 

TED Fund จัดเวิร์คช็อป TED Training Program ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากโครงการ TED Fund Batch 1 ทั้ง 66 ทีม ก่อนขับเคี่ยวกันโค้งสุดท้ายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบ Pitching Day โดย TED Fund ตั้งเป้าพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโครงการมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท สำหรับ TED Fund Batch 1

 

 

 

 

 

 

TED Fund หรือ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation – Based Enterprise Development Fund) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) TED Training Program ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสนับสนุนทุนอุดหนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก TED Fund โดยมีแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ผลักดันศักยภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนา ต่อยอดแนวความคิดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และนำไปสู่การนำเสนอแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในรอบ Pitching Day ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับ TED Training Program จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ การอ่านงบการเงิน การบริหารภาษี Lean Canvas Pitching Perfect พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ถึงแก่นการทำธุรกิจด้วยการจัดกลุ่มเวิร์คช็อป ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ

 

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
    กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป