• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 

TED Fund ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ นำทีมบุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีผู้แทนจาก TED Fund หรือ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation – Based Enterprise Development Fund) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นของ TED Fund ในการดำเนินงานตามภารกิจสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)


เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป