• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเดินหน้า TED Fund สนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการ 100 ราย เม็ดเงินอุดหนุน 200 ล้านบาท

 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว TED Fund เพื่อเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา นักวิจัย SME Startup สำหรับประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชูกลยุทธ์การสรรหาผู้ขอรับทุน อุดหนุนผ่านเครือข่าย รับสมัครเองโดยตรง และผ่านกิจกรรมประกวดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 100 ราย วงเงินอุดหนุน 200 ล้านบาทในปีแรก

   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือกองทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

   “TED Fund พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้จัดสรรเงินกองทุนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่ง TED Fund ได้วางเป้าหมาย ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือกระบวนการผลิตหรือให้บริการใหม่ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์       การออกแบบ    วิศวกรรม  การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม   การทดสอบและขอรับรองมาตรฐาน         การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ หรือการทดสอบตลาด รวมถึงการสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริงเป็นรูปธรรม” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าว

    ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนทุนอุดหนุนจาก TED Fund คือ นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจาก TED Fund ต้องมีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีความต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือขยายผลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่รับการสนับสนุนทุน มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ โดยปีงบประมาณ 2561 ซึ่งถือเป็นปีแรกในการดำเนินการสนับสนุนทุนอุดหนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund มีแนวทางการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 3 แนวทาง คือ สรรหาโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ สรรหาโดยการเปิดรับสมัครตรงผ่าน TED Fund และสรรหาในกิจกรรมประกวดเวทีต่าง ๆ

   TED Fund เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนทุนอุดหนุนร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างแนวทางความความร่วมมือในการสรรหาและคัดกรองผู้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนจาก TED Fund โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ หรือมีการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ หรือมีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมกับผู้ประกอบการหรือสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   นอกจากนี้ TED Fund ยังมีการดำเนินการเชิงรุก โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเวทีต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เพื่อสรรหา คัดกรอง และทาบทาม (Public Scouting) ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ และมีศักยภาพในการขอรับทุนอุดหนุน ในขณะเดียวกัน TED Fund ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุน ที่มีไอเดีย มีทีม มีความพร้อม และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนได้โดยตรงที่ TED Fund (Public Walk-In) หรือสมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedfund.most.go.th หรือโทร. 02-333-3700 ต่อ 4072

  “จากกลยุทธ์การดำเนินการดังกล่าว เชื่อมั่นว่า TED Fund จะสามารถสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมาย” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
    กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป