• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ติดอาวุธทางปัญญา พร้อม Reskill & Upskill ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ผ่านหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี”

       

         

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund หน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

          ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กทม.  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการ Public Batch 3 / โครงการฯ รุ่นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ /โครงการฯ รุ่นเครือข่ายปริญญาโท-เอก และโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ภายใต้โปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” และโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 50 โครงการ

          นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  กล่าวว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้สามารถบริหารธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติข้อเสนอโครงการและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งการจัดอบรมในครั้งนี้ ยังก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

   

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป