ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

 

 

      ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานพัฒนาโครงการ พนักงานนโยบายและแผน พนักงานติดตามและประเมินผล พนักงานการเงิน และพนักงานบริหารงานบุคคล รวม 6 อัตรา ระหว่างวันที่  4 - 17 ตุลาคม 2564 นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ดังนี้  
     (กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสัมภาษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tedfund.mhesi.go.th)

เอกสารรายละเอียดประกาศ