ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล

พิมพ์

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงาน

1. หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล
 

   ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 และดำเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  โดยจะขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)

เอกสารรายละเอียดประกาศ