รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล

พิมพ์

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

 

 

ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงาน

1. พนักงานตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 นั้น โดยจะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)

เอกสารรายละเอียดผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์