กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครหัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล

พิมพ์

 

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  1. หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล

 

กำหนดการรับสมัคร

      ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700 - 5 ต่อ 4074 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.) หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

Download ใบสมัคร >> ใบสมัคร (PDF)