จ้างเหมาบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ของ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศการจ้างเหมาบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ของ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศประกวดราคา

 

Image_12-17-2020001-1.jpg Image_12-17-2020001-10.jpg Image_12-17-2020001-11.jpg

Image_12-17-2020001-12.jpg Image_12-17-2020001-2.jpg Image_12-17-2020001-3.jpg

Image_12-17-2020001-4.jpg Image_12-17-2020001-5.jpg Image_12-17-2020001-6.jpg

Image_12-17-2020001-7.jpg Image_12-17-2020001-8.jpg Image_12-17-2020001-9.jpg

 

เอกสารขอบเขตการดำเนินการ (Terms of Reference: TOR)

 

TOR-1.jpg TOR-2.jpg TOR-3.jpg

TOR-4.jpg TOR-5.jpg TOR-6.jpg

TOR-7.jpg TOR-8.jpg TOR-9.jpg