การจ้างเหมาเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ชุดโครงการ (Package D)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศการจ้างเหมาเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ชุดโครงการ (Package D)

 

เอกสารขอบเขตการดำเนินการ (Terms of Reference: TOR)