ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการผู้ประกอบการ

ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารรายละเอียดประกวดราคา

ราคากลาง