ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารรายละเอียด