โครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์ ประกวดราคาโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

 

เอกสารรายละเอียดประกวดราคา

ราคากลาง