ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้แผนงาน ยุวชนสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้แผนงาน ยุวชนสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศการประกวดราคา

เอกสารรายละเอียดประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณดำเนินการสร้างการรับรู้แผนงาน “โครงการยุวชนสร้างชาติ”

ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR)