• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุน) (pdf)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุน) (xlsx)

F-IDEA-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 1 (docx)

F-IDEA-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 1 (pdf)

F-IDEA-02 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน_IDEA งวดที่ 1 (docx)

F-IDEA-02 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน_IDEA งวดที่ 1 (pdf)

F-IDEA-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)_ปิด (docx)

F-IDEA-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)_ปิด (pdf)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (pdf)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (xlsx)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์_IDEA (docx)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์_IDEA (pdf)

F-POC-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 1 (docx)

F-POC-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 1 (pdf)

F-POC-02 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 2 (docx)

F-POC-02 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 2 (pdf)

F-POC-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)_ปิด (docx)

F-POC-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)_ปิด (pdf)

F-POC-03-1 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)_ยังไม่ปิด (docx)

F-POC-03-1 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)_ยังไม่ปิด (pdf)

F-POC-03-2 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC 10%_ปิด (docx)

F-POC-03-2 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC 10%_ปิด (pdf)

F-POC-04 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ_POC (docx)

F-POC-04 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ_POC (pdf)

F-POC-05 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ_POC (docx)

F-POC-05 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ_POC (pdf)

F-POC-06 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์_POC (docx)

F-POC-06 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์_POC (pdf)

F-POC-07 หนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการ_POC (docx)

F-POC-07 หนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการ_POC (pdf)

F-POC-08 หนังสือขอเลื่อนกำหนดการเบิกจ่าย_POC (docx)

F-POC-08 หนังสือขอเลื่อนกำหนดการเบิกจ่าย_POC (pdf)

F-POC-09 ตัวอย่าง - แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_POC (xlsx)

F-POC-09 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_POC (pdf)

F-POC-09 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_POC (xlsx)

F-POC-10 หนังสือผู้ประกอบการขอนำผลงานไปดำเนินการต่อ (docx)

F-POC-10 หนังสือผู้ประกอบการขอนำผลงานไปดำเนินการต่อ (pdf)

 

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป