• 02 333 3700-5 ต่อ 4074
 • tedinfo@most.go.th
 • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TED Fund Batch 2

Download

ใบสมัครเบื้องต้น (Inception Proposal)

 

 

 

 

TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือ บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

 

ลักษณะสำคัญของโครงการที่สามารถขอรับทุนจาก TED Fund

 1. มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมืออื่น เช่น การทำกิจกรรมฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน) และ
 2. มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
 3. มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และ
 4. มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า10% ของมูลค่าโครงการ

 

หลักเกณฑ์การคัดกรองและคัดเลือกโครงการ TED Fund Batch 2

 1. ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โอกาสในการขยายตัว และความสามารถในการต่อยอดเชิงธุรกิจ
 2. อยู่ในระดับการพัฒนาของธุรกิจใดก็ได้ เช่น ระดับแนวคิด (idea stage) หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) แต่ต้องสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ (First Dollar) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12-18 เดือน
 3. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอื่นในระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ
 4. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
 5. ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนควรมีทีมที่มีความพร้อม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง

 

รูปแบบการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

TED Fund สนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบการสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

รายการค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ และค่าแผนธุรกิจ
 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
 3. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
 4. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
 5. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 7. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
 8. ค่าพัฒนาศักยภาพ

 

ช่องทางการส่งใบสมัครเบื้องต้น (Inception Proposal)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072

 

หมายเหตุ TED Fund สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไขระยะเวลา วันที่กำหนด หรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4074

Facebook

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป