• 02 333 3700-5 ต่อ 4074
 • tedinfo@most.go.th
 • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TED Fund Batch 1

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TED Fund Batch 1

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาโครงการของผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่า โดยกองทุนสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายของโครงการ

 

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 66 โครงการ ดังนี้

หมายเหตุ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ TED Program ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

และส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ผ่านช่องทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download Download Download แบบตอบรับ การอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ TED Program ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

 

TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือ บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

 

ลักษณะสำคัญของโครงการที่สามารถขอรับทุนจาก TED Fund

 1. มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมืออื่น เช่น การทำกิจกรรมฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน) และ
 2. มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
 3. มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และ
 4. มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า10% ของมูลค่าโครงการ

 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนควรมีความพร้อม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่องและไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

 

รูปแบบการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

TED Fund สนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบการสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

รายการค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ และค่าแผนธุรกิจ
 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
 3. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
 4. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
 5. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 7. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
 8. ค่าพัฒนาศักยภาพ
 9. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ช่องทางการส่งใบสมัครเบื้องต้น (Inception Proposal)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072

 

หมายเหตุ TED Fund สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไขระยะเวลา วันที่กำหนด หรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4074

Facebook

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป