ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6

        แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

Facebook : www.facebook.com/tedfund.most.th