• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Grant Day 2019
อังคาร, 30 กรกฎาคม 2019,  9:00 - 12:30
ผู้ชม : 86

กำหนดการ

งานแถลงผลการดำเนินงานและมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ

“TED Fund Grant Day 2019”

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

 

09.00 – 09.30 น. ผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมบูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund หลากหลายสาขา
09.30 – 09.40 น พิธีกรกล่าวต้อนรับ และร่วมชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการและความสำเร็จของ TED Fund รวมทั้งการจัดงานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2018”
09.40 – 09.55 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวเปิดงาน และแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562 พร้อมนโยบายในปี 2563 และเป้าหมายของ TED Fund
09.55 – 10.40 น พิธีมอบทุนผู้ประกอบการ ประจำปี 2562
10.40 – 10.45 น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับมอบทุน
10.45 – 11.35 น

เสวนา ในหัวข้อ “TED FUND SUCCESS TALK : เจาะลึกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วย TED FUND” โดย
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนทุน ประจาปี 2561 จานวน 5 ราย ได้แก่
1. นายแพทย์ประสิทธิ์ วิรยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ส
    ไมล์ จำกัด ผู้รับทุนโครงการ AI สาหรับตรวจสุขภาพที่เฉพาะกับความเสี่ยง
2. นางสาวแสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกตแวน
    บุ๊คกิ้ง จำกัด ผู้รับทุนโครงการ เกตแวน บุ๊คกิ้ง : ระบบการจองรถตู้
   สาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น
3. นายพีรพัฒน์ จิตศักดานนท์ กรรมกำรผู้จัดการ บริษัท เวนิวอี จำกัด
   ผู้รับทุนโครงการ เวนิวอี : online marketplace
4. นายทศพร เฟื่องรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียริ่ง
    โซลูชั่น จำกัด ผู้รับทุนโครงการดับเบิ้ลดอทคิวเอ : อุปกรณ์ตรวจสอบความ
   แม่นยำมุมการฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยมะเร็งของเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสี
   รักษา
5. นายนำพล เลปวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก
    จำกัด ผู้รับทุนโครงการ แอพลิง – โมบายโซลูชันแผนที่เพื่อการเกษตร
    อัจฉริยะ

11.35 – 11.45 น. - ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ที่ร่วมเสวนา
- ผู้ร่วมงาน TED Fund Grant Day 2019 ร่วมลุ้นรางวัลภายในงาน
11.45 – 11.50 น. - พิธีกรกล่าวสรุปงาน
- สิ้นสุดพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2019”
11.50 – 12.30 น - ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ Photo Backdrop บริเวณหน้างาน
   

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป