• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
1. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม 
  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
4. นางสาวภัทริยา ไชยมณี
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
5. นายสุจินดา สุขุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
6. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7. นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการเงิน
8. นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนฯ
กรรมการและเลขานุการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป