ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม Pitching   ในรูปแบบ Social Distancing คัดเลือกผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมโคงการ “โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” มูลค่าสนับสนุนทุนสูงสุด ตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท

          โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed Funding) ให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนิสิต และนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญญาโท และปริญญาเอก หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการทดสอบจากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ และเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบ ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อพัฒนา POC ผ่านศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ได้รับการการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          - ระยะที่ 1 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

          - ระยะที่ 2 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

          - ระยะที่ 3 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

          หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.most.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์ TED Fund/Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทร 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

         

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวสร้างชาติ ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม Pitching คัดเลือกผูประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” มูลค่าทุนสูงสุด 100,000 บาท รอบแรก ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Social Distancing

          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่า โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” จะให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่า 100,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ (3 คนขึ้นไป) สำหรับเป็นค่าใช้บริการภายในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) การพัฒนาแบบจำลอง (mockup) หรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้น ค่าจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ และค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะเข้ามารับทุนในส่วนนี้ได้ จะต้องเป็นนิสิต และนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และ/หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

          โดยการนำเสนอ (Pitching) โครงการในรอบแรกนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เข้าร่วมนำเสนอโครงการจำนวนทั้งหมด 19 ราย อาทิ

  1. โครงการ “ฟิวเจอร์ฟาร์ม เอไอ (FutureFarm AI)” การรวมเทคโนโลยี IoT ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล Data Science และการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาผลผลิต คุณภาพ และรูปแบบการทำการเกษตรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยพืชพันธ์ุที่เลือกเป็นชนิดแรกก็คือ เห็ดโคนญี่ปุ่น โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นการนำ AI มาช่วยในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของการเพาะปลูกเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้แก่ผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น
  2. โครงการ “Ticketista: ธุรกิจซื้อขายตั๋วมือสอง” แพลตฟอร์มการซื้อขายตั๋วมือสองที่มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยผ่านระบบการตรวจสอบตั๋ว (Ticket Verification) เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าตั๋วที่นำมาขายเป็นตั๋วจริง มีระบบป้องกันการโดนโกงเงิน และการควบคุมราคาเพื่อป้องกันการขายที่ราคาสูงเกินควร นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการประมูลราคาตั๋ว (Ticket Bidding) เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการขายตั๋ว ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด
  3. โครงการ “Co-Lab Game: แพลตฟอร์มการสร้างการ์ดเกมเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” นวัตกรรมบริการแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและเล่นเกมเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ และเทคโนโลยีด้านการศึกษา โดยใช้เกมการ์ดอย่างง่ายที่สร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและรูปแบบการเล่นที่ใช้ทักษะความคิดในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับกลุ่มคุณครูและผู้สอนที่สนใจนำเกมมาใช้ในการเรียนเชิงรุก สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามบริบทและจำนวนผู้เรียนได้ เป็นพื้นที่รวบรวมความรู้หลากหลาย และยังเป็นพื้นที่รวบรวมพัฒนาต่อยอดแลกเปลี่ยนจนเกิดเป็นชุมชนผู้ใช้สื่อการสอนประเภทเกม เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการศึกษาที่สนุกสนานในอนาคตได้

 

          กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามา และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          - รอบที่ 1 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

          - รอบที่ 2 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

          - รอบที่ 3 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

          โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” นั้น สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน และข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก

          หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์ TED Fund/Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทร 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

   

    TED Fund ร่วมกับ สนช. และออมสิน ประกาศมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องแก่ Startup ที่อยู่ระหว่างการรับทุนดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของสนช. และ TED Fund เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

     วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น โดยกำหนดระยะเวลาเงินกู้ตามสัญญาที่ TED Fund หรือ สนช. ให้ทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

‍คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับทุนของสนช. (เศรษฐกิจและสังคม) และ TED Fund

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาลงทะเบียนผ่านลิ้งก์ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

https://tinyurl.com/yb5xczc6 

(ในกรณีที่วงเงินกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) หมดนั้น จะใช้วงเงินกู้ใน Promotion GSB Startup No. 1 ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.50 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.07% ต่อปี และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับ MOR+ 2.00% ต่อปี)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์ TED Fund/Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทร 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

          ท่านสามารถติดตามตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก (ระยะที่ 1 ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

ภายใต้โปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)”

และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1feNtNMNNC_CNHhuxHj7skJB9Gj6SXmI3?usp=sharing 

 

คลิกลิงค์ดาวห์โหลดไฟล์ : เงื่อนไขการส่งเอกสาร หรือไฟล์ประกอบการพิจารณาให้ส่งอีเมล์ตรงเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

ภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์ กิจลือเกียรติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคใต้

นายชาคริต ยิ้มใย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคกลาง

นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตัวอย่าง

โครงการภายใต้ CI ส่งตามพื้นที่ภูมิภาคของ CI

เช่น โครงการของ CI | มช ส่งที่อีเมล์ ผู้ประสานงานภาคเหนือ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

หน้าที่ 1 จาก 2

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th